Pracuj z nami

SKATEPARKS

Modular skatepark - Przeworsk

Print

Modular skatepark - Przeworsk

Address: ul. Jagiellońska 10

Dimension square skatepark: 32,8m x 23,1m

Technology: modułowa

Skatepark type: skatepark modułowy

Year: 2023

Skatepark elements: Straight railing 550x5x35 Bank Ramp 90 st pyramid railing 236x3x109

See also: Made snowparks