Pracuj z nami

Projekt budowlany skateparku

1Załączniki formalno – prawne

·        Oświadczenia projektantów

·        Kopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Izb Zawodowych

·        Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

·        Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku Decyzja o Warunkach Zabudowy

·        Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – wymagana czasami zamiast Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

·        Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia

·        Wypis i wyrys z rejestru gruntu

·        Warunki przyłączeniowe mediów (jeżeli są wykonywane instalacje)

·        Decyzja ZUD (jeżeli są wykonywane instalacje)

·        Uzgodnienie wjazdu (jeżeli jest wykonywany)

·        Inne uzgodnienia wymagane przez miejscowe Urzędy dla danej lokalizacji inwestycji

2.  Projekt zagospodarowania terenu

Opis

      Część rysunkowa:

·        Projekt zagospodarowania terenu

·        Projekt zagospodarowania terenu – plansza wymiarowa 

3. Projekt architektoniczno – budowlany

a)     Opis

b)      Część rysunkowa:

·        Projekt nawierzchni

·        Lokalizacja urządzeń jednych – plansza wymiarowa

·        Przekroje terenowe

·        Detale nawierzchni

·        Przeszkody betonowe – detale

c)       Przeszkody:

·        Zestawienie

·        Specyfikacja skrócona

·        Opis przeszkód

d)      Elementy małej architektur:

·        Zestawienie

·        Opis elementów

       4.  Projekt zielenie

 a)       Opis

  b)      Charakterystyka i zestawienie materiału roślinnego

 c)      Część rysunkowa:

·        Projekt zieleni – plansza wymiarowa

      5Projekt konstrukcyjny

a)       Opis

b)       Obliczenia

       Część rysunkowa:

·        Plan sytuacyjny – rozmieszczenie przeszkód

·        Rysunki szczegółowe poszczególnych przeszkód żelbetowych  

6.  Projekt instalacji elektrycznych (w przypadku wykonywania oświetlenia terenu)

a) Opis

b) Część rysunkowa:

·        Plan sytuacyjny – sieci zewnętrzne

·        Schematy zasilania

      7.  Projekt instalacji słaboprądowych (w przypadku wykonywania monitoringu i lub nagłośnienia terenu)

a)     Opis

b)    Część rysunkowa:

·        Plan sytuacyjny – sieci zewnętrzne

      8Projekt odwodnienia (w przypadku odwodnienia terenu do kanalizacji deszczowej)

 a)  Opis

  b)  Część rysunkowa:

·        Plan sytuacyjny – sieci zewnętrzne 

9.    Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

    10.   Badania geotechniczne gruntu

Potrzebujesz projektu skateparku? więcej www.sloconcept.com/

Zobacz także: Dlaczego techramps